آزادسازی بیش از بیست و دو هکتار اجتناب کرده اند اراضی راکد اقتصادی در استانداری اردبیل


آزادسازی بیش از 22 هکتار از اراضی راکد صنعتی در استانداری اردبیل

مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی اردبیل اجتناب کرده اند آزادسازی بیش از بیست و دو هکتار پایین اقتصادی راکد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اهلی افزود: هدف اجتناب کرده اند برگزاری دوره ها کمیسیون رفع اختلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری کدام ممکن است همراه خود حضور مشاور گروه صنایع کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفین قرارداد برگزار تبدیل می شود، می باشد. وضعیت قوز کردن را تجزیه و تحلیل کنید.” قراردادها سوئیچ رفع‌نشده باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راکد مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژه تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین‌های تمیز به سرمایه‌گذاران دقیق واگذار شده است.


وی افزود: اگر این اراضی راکد آزاد نشوند به مرور زمان زمینی در نواحی اقتصادی وجود نخواهد داشت کدام ممکن است به خریداران دقیق واگذار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق اقتصادی به جولانگاه دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان تغییر تبدیل می شود.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاهلی یکپارچه داد: خوشبختانه در سال قبلی ۵ مونتاژ کمیسیون رفع اختلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری در نمایندگی شهرهای اقتصادی برگزار شد کدام ممکن است ۱۳۰ قرارداد راکد تجزیه و تحلیل شد.


وی افزود: این تجزیه و تحلیل ها در نتیجه فسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی ۲۲ هکتار اجتناب کرده اند اراضی اقتصادی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعداد اندکی اجتناب کرده اند قراردادها مهلت گرفت به همان اندازه مجدداً این قالب اقتصادی اجرا شود.


مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی اجتناب کرده اند صاحبان قراردادهای راکد خواست بدون در نظر گرفتن سریعتر قالب اقتصادی شخصی را پایان دادن کنند در هر مورد دیگر همراه خود تصمیم قضایی قراردادهای راکد لغو تبدیل می شود.


الاهلی همراه خود خاص اینکه طبق قوانین موظف هستیم اراضی راکد را اجتناب کرده اند صاحبان قراردادهای راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاتکلیف بازگردانیم، تاکید کرد: این امر قطعاً ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان مصرف کنندگان را در پی ممکن است داشته باشد.


انتهای پیام/