آسان کردن پروتکل ها ممکن است در نتیجه مورد بنفش شود


معاون اول رئیس جمهور

عصر در امروز اولین مونتاژ کارگروه روسای کمیته های تخصصی وسط بیماری کرونا در سال ۱۴۰۱ به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

ساده کردن پروتکل ها می تواند به حالت قرمز منجر شود

حدیث ۲۴ محمد مخبر {در این} مونتاژ بر اهمیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود پیک جدید کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آسان سازی پروتکل ها ممکن است وضعیت بنفش را به در کنار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را یک بار دیگر محدود تدریجی.

معاون اول رییس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه تزریق نوبت سوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت دستورالعمل های بهداشتی گامی کارآمد در پیشگیری اجتناب کرده اند امواج بالقوه کرونا است، افزود: بحمدالله امکان واکسیناسیون در ملت به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده افزایش یافته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش افراد به تزریق دوز سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت دستورالعمل های بهداشتی حیاتی است.

وی افزود: در امروز شاهد هستیم کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند کشورهایی کدام ممکن است اعضای آنها نیز واکسینه شدند، {به دلیل} آسان سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی، بار تولید دیگری همراه خود موج جدیدی اجتناب کرده اند پیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا مواجه شدند کدام ممکن است باید {به درستی} مدیریت شود. اجازه ندهید این اتفاق در ملت ما بیفتد.»

وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی نیز {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند فینال مورد ابتلا به کرونا در ملت، رنگ شهرها، انواع درمانگاه‌های سرپایی، اشیا بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند کرونا حاضر کرد.

{در این} مونتاژ کدام ممکن است وزیر ملت نیز حضور داشت، رئیس باند هلال احمر همراه خود ردیابی به حضور در عمق نیروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی بالای اورژانس در بیمارستان ها در ایام نوروز ذکر شد: کشف نشده بزرگراه قرار گرفته ایم. تصادفات

برای افزایش این مونتاژ، پیشنهاداتی اجتناب کرده اند سوی وزارت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد برای تصویب آخرین در اجلاس سراسری مدیریت برای بیماری کرونا حاضر شود.