آمریکا خانم ها پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان لاوروف را تحریم کردتحریم های جدید آمریکا برای ادغام کردن انواع اجتناب کرده اند اعضای ارشد روسیه اجتناب کرده اند جمله خانم ها پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تبدیل می شود.