آمریکا: ما برای ۲ وضعیت امور، همراه خود هر دو با بیرون این سیستم کنار هم قرار دادن هستیم
سالیوان: باقی مانده است در مذاکرات همراه خود ایران امتیازات باقی مانده موجود است