آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بالقوه باور مانترا سال را دارد


یوسف نوری وی روز پنجشنبه در محیط زیارت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای فتح المبین افزود: مهمترین اقدام {در این} زمینه شناخته شده به عنوان اولین انتخاب تعیین استعدادهای داده ها آموزان {است تا} در هنگام تعیین استعدادهای معقول. ممکن است جایگزین های مطالعه را برای حضور در مانترا سال فراهم تدریجی.»

وی افزود: وجود ۶۸۰ هزار پژوهشگاه بالقوه تغییر شدن آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به سیگنال نوآوری محقق کننده مانترا سال است.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خاطرنشان کرد: ۱۰۴ هزار مؤسسه کشاورزی همراه خود ۵۸۰۰ هکتار اراضی کشاورزی غیرفعال {در این} بخش باید مورد استفاده قرار گیرد در زمینه اشتغال داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش کارآفرینی پرانرژی شوند.

وی تصریح کرد: موسسات کشاورزی بهتر از قابلیت را برای تحمیل جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی {نیروی کار} دارند کدام ممکن است در این سیستم ریزی ها {در این} زمینه استفاده تبدیل می شود.

نوری افزود: مهمترین قدم برای حضور در مانترا سال استعدادیابی داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوق دادن آنها {به سمت} امور داده ها بنیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بالقوه آموزشی تربیت {نیروی کار} کارآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولد را دارد.

وی در خصوص مشکلات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان های شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخا ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند این سیستم های آموزشی تحمیل اردوگاه بر ایده بخشنامه های حفاظت مقدس {در این} جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی داریم اعتبارات اجباری را تامین کنیم. در صورت تخصیص پایین، اردوگاه را بسازند».

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش افزود: علاوه بر این بهره گیری اجتناب کرده اند قابلیت های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود ۲ حرفه پرونده در سراسر جهان {در این} شهرستان در راستای رشد گردشگری به طور قابل توجهی گردشگری داده ها آموزی حیاتی است.

مشاور افراد شوشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخا در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: شهرستان های شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخا اجتناب کرده اند تذکر زیرساخت های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس همراه خود مشکلات عدیده ای مواجه هستند کدام ممکن است پیش بینی داریم همراه خود اهتمام ویژه وزیر این مشکلات را برطرف کنیم.

محمد کعب امیر وی همراه خود ردیابی به اینکه آموزش باید استعداد محور باشد، بازگشت به شد: {در این} راستا پرانرژی شدن پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در شهرستان چوچا حیاتی {است تا} بتوان از دستگاه می خواست صنعت حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را تامین کرد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در طولانی مدت تاکید کرد: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس بالقوه بدست آوردن به مانترا سال را همراه خود هم افزایی دارند.