آیا آمریکا با چالش چین روبرو خواهد شد؟
در حال حاضر، افزایش ناسیونالیسم و ​​موضع قاطعانه و تهاجمی دولت چین به این معنی است که ایالات متحده احتمالاً باید زمان بیشتری را برای مدیریت رقابت قدرت های بزرگ خود صرف کند. با این حال، با خودداری از شیطان سازی ایدئولوژیک، پرهیز از مقایسه های گمراه کننده با جنگ سرد و حفظ اتحادهای خود، آمریکا می تواند به این چالش بپردازد.