آیا برندها باید روی برچسب مواد غذایی خود بنویسند که حاوی سوکرالوز هستند؟آیا مارک ها باید سوکرالوز را به عنوان بخشی از برچسب مواد غذایی قرار دهند یا می توان گفت؟ "شیرین کننده های مصنوعی" ؟

/ u / ارسال شده توسط MrKinkyyy
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید