آیا خارجی ها بنزین ایران را ارزان تر می خرند؟!




محاسبات با بررسی اسناد شرکت پالایش نفت آبادان نشان می دهد هر لیتر بنزین صادراتی در سال ۱۳۹۸ با قیمت حدود ۴۲۹۰ تومان به مشتری خارجی فروخته شده است.