آیا می توان اندازه گیری پروتئین / چربی را برحسب درصد تعیین کرد؟ : تغذیه


من از این تکه های گوشت گاو به عنوان مثال استفاده می کنم زیرا٪ s را در مقابل خود دارم. اگر می دانم وزن قلب گوشت گاو 82 درصد پروتئین و 18 درصد چربی است ، آیا می توان از این اعداد میزان پروتئین و چربی در 1 گرم گوشت گاو را تعیین کرد؟ همین امر در مورد سایر قسمتها صادق است … اگر می دانستم که ریه گاو 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی است ، آیا می توانم ماکروها را از نظر وزن تعیین کنم؟

(بله ، من نمونه های عجیبی از این محصولات می دانم .. lol. آنها 2 نفر بودند که جلوی من ایستاده بودند و به تکه های گوشت دم روی نمودار پروتئین / چربی٪ نگاه می کردند)

دیدگاهتان را بنویسید