آیت الله هاشمی، جهانگیری، نتاج نوری، ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگنه به ممکن است گفتند کاندیدای ریاست جمهوری شو.


محمد هاشمی رفسنجانی

مناسبت ۲۴ محمد هاشمی رفسنجانی، اجتناب کرده اند اعضای سابق حزب در گفتگو همراه خود موقعیت یابی مشرق با توجه به اینکه امسال برای ریاست جمهوری چه باید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه باید کرد صحبت کرد. محتوای متنی این گفتگو را در یکپارچه می خوانید:

دغدغه خواهید کرد در سال ۱۴۰۱ چیست، مقامات باید روی چه چیزی تا حد زیادی تدریجی؟

مهمترین مشکل در جاری حاضر امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش مالی مهمترین مشکل مردمان معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملاحظه شود، خالص است کدام ممکن است هم اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم درآمد. افزایش دادن.

الزامات ساخت موجود است؛ یکی اجتناب کرده اند مهمترین آنها است. سرمایه توسط بخش شخصی (خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی) وارد تبدیل می شود هر دو مقامات باید مستقیماً در سرمایه گذاری های مالی تدریجی. با این حال مقامات اکنون آنقدر قیمت می تدریجی کدام ممکن است {نمی تواند} در سرمایه گذاری های عظیم تدریجی. اگر مشکلات مالی را رفع کنیم مشکلات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ما هم رفع تبدیل می شود. برخی اجتناب کرده اند مشکلات ما ناشی اجتناب کرده اند تهاجم زیبایی شناختی است. با این حال بخش تولید دیگری بحث اقامت است.

متعاقباً، خواه یا نه خواهید کرد طرفدار بخش شخصی هستید؟

مطمئنا، با این حال سال هاست کدام ممکن است بخش شخصی خانه در ایران بالقوه های شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده است.

بخش شخصی در ایران روی «ساخت» نمی شود.

یکی اجتناب کرده اند کنجکاوی مندی های ممکن است اینجا است کدام ممکن است بخش شخصی را وارد بخش ساخت کنم، ملاحظه به نمایندگی های داده ها بنیان کدام ممکن است مقام معظم مدیریت در سال جاری به آنها ملاحظه ویژه ای داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج سرمایه های ایرانی ممکن است مانکن بخش شخصی را تنظیم دهد.

مقامات خارجی چطور؟

باید دید خارجی چقدر همراه خود مزیت سراسری ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت منطبق است. امام فرمودند شوروی اجتناب کرده اند آمریکا جدی تر، آمریکا اجتناب کرده اند شوروی جدی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس اجتناب کرده اند هر ۲ جدی تر است، متعاقباً ممکن است هیچ وقت امیدی به خارجی نداشتم.

حکومت مذهبی کدام ممکن است هشت سال اجتناب کرده اند آن حمایت کرد. پیش سوراخ بینی خارجی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال …

سراب آن ماجرا را همراه خود خروج ترامپ اجتناب کرده اند برجام دیدیم.


تا حد زیادی بیاموزید: سردار سلیمانی بر نبرد جهانگیری همراه خود روحانی تاکید کرد/ فدای مزیت مجلس دهم پس اجتناب کرده اند رقبا خصوصی عارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاریجانی.


خواه یا نه به برجام اعتقاد نداشتید؟

امام خمینی(ره) برای مذاکره همراه خود آمریکا شرط گذاشتند. امام خطاب به کارتر مشاوره بود کدام ممکن است اگر آمریکا رفتار شخصی را تنظیم دهد، مشکلی همراه خود آمریکا نداریم. متعاقباً مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال همراه خود آمریکا اجتناب کرده اند این منظر اشکالی ندارد. اگر بتوانیم سویه ها زرشکی را رعایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت شخصی را تامین کنیم مشکلی در مذاکرات نیست با این حال اشکال این بود کدام ممکن است برجام خوب شبه بود.

برگام در مدت کوتاهی امتیازاتی به ایران گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اجتناب کرده اند دارایی ها پولی راه اندازی شد، با این حال ترامپ تحمل تأثیر اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی آنها را پاره کرد. اشکال برجام این بود کدام ممکن است درآمد مختصر مدت داشت ۹ بلندمدت. هر توافقی محدودیت هایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان اجتناب کرده اند آن پیش بینی های کلان داشت.

کاندیداهای پرشور انتخابات ۹۶; وقتی کنار اجتناب کرده اند اعتدال گرایان به وزارت ملت آمدید، پوشش های مقامات (خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرونی) را نپذیرفتید؟

در نظر گرفتن معتدل را پذیرفتم. در نظر گرفته شده می کردم برجام ممکن است مشکلاتی را رفع تدریجی. ۹ همه آنها…

اگر رئیس جمهور شوید در برجام می مانید؟

آره

همراه خود خروج ترامپ اجتناب کرده اند برجام چه می کردید؟

همزمان همراه خود خروج ترامپ اجتناب کرده اند برگام، عده ای خانه برگام را به شومینه کشیدند. ممکن است همراه خود این راه اشکال دارم.

برجام را به شومینه کشیدند کدام ممکن است ترامپ آن را پاره کرد…

این بزرگراه برای ملت مضر بود.

روحانی در سال ۹۶ در زمان حضور در انتخابات چه کم داشت؟

وی به طرفدار مرحوم هاشمی برای ریاست جمهوری نامزد شد.

نامزدی خواهید کرد تاکتیکی بود؟

ما در گذشته اجتناب کرده اند تحقق همراه خود آقای هاشمی تحلیلی انجام دادیم کدام ممکن است قابل دستیابی است روحانی صلاحیت نداشته باشد!

سیگنال های عدم تایید روحانی در در اطراف بعدی انتخابات چیست؟

الهاشمی ذکر شد: اگر روحانی توسط خودم وارد صحنه انتخابات شود. آنها همراه خود آن موافق نیستند. به ما نگفت چرا! با این حال ذکر شد صحنه تمیز نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۵ نفر خواست به همان اندازه همراه خود آقای روحانی کاندیدا شوند.

{چه کسی} کاندیداتوری آقای هاشمی را طرفدار کرد؟

ممکن است جهانگیری، ناطق نوری، ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگنه هستم

پس ممکن است فیلتر کاور بودم…

مطمئنا، به همان اندازه ظهر آخر منتظر ماندم به همان اندازه ببینم {چه کسی} نامزد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی کسی نیامد به وزارت ملت رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده عنوان کردم. بعد از همه بعد اجتناب کرده اند ممکن است آقای جهانگیری هم گل زد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سه نفر بودیم (ممکن است، روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانگیری) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای گفتند کدام ممکن است اگر ممکن است روی صحنه بمانم همراه خود روحانی رقبا می کنیم. با این حال ممکن است به روحانیت پیغام دادم کدام ممکن است همراه خود خواهید کرد رقبا {نمی کنم}.

در گذشته اجتناب کرده اند پرونده عنوان همراه خود آقای روحانی تصمیم گرفتید؟

عدد؛ ممکن است همراه خود او صحبت نکردم. ممکن است هم به طرفدار آقای هاشمی حرکت کردم.

در نظر گرفته شده می کنید وضعیت اصلاح طلبان در سال جدید چگونه {خواهد بود}؟

پیش سوراخ بینی رفتار سیاسی به همان اندازه حدودی دردسر است.

چرا؟

از رقیب اصلاح طلب حاضر به جدا کردن توانایی نیست.

خواه یا نه خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی کنار هم قرار دادن مشارکت همراه خود مقامات بودند؟

منظورم که ممکن نیست کدام ممکن است رفتار آن مقامات ها مناسب {بوده است}. با این حال مقامات آقای هاشمی خوب مقامات ائتلافی بود.

مقامات اول هاشمی همراه خود مقامات دومش مشخص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مقامات ائتلافی نیست.

اجتناب کرده اند سخنان رئیس معظم انقلاب در پیام نوروزی این درو کردن را داشتم کدام ممکن است ایشان مشارکت سیاسی را طرفدار کردند.

برخی اجتناب کرده اند جمله محمدرضا خاتمی مشاوره اند کدام ممکن است خاتمی تمایل دارد بازنشستگی سیاسی شخصی را ادعا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدیریت اصلاحات کناره گیری تدریجی.

ممکن است بحث های سیاسی زیادی را در وب های اجتماعی دنبال {نمی کنم}. با این حال در نظر گرفته شده می کنم زمان تنظیم فرا رسیده است. با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است جانشین خاتمی خاص نشود، قدم گذاشتن او زیر پرس و جو خواهد سر خورد.

{چه کسی} ممکن است حلقه ممکن است را متنوع تدریجی؟

ممکن است با توجه به مثال صحبت {نمی کنم}. با این حال باید افراط گرایی را جدا گذاشت. اجتناب کرده اند طرفی مشکل در هر ۲ طرف ضریب تاثیر است. باید دید بلافاصله ضریب تأثیر می گذارد خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناطق نوری چقدر است. ممکن است بلافاصله این تجزیه و تحلیل ها را ندارم. با این حال باید اجتناب کرده اند مردمان رای بگیرند.

بعد اجتناب کرده اند قدم گذاشتن آقای کرباشی، خبر رسید کدام ممکن است آقای هاشمی پیش فرض به حزب بازگردد.

ممکن است به دلایلی کدام ممکن است قبلاً اشاره کردن کردم نیازی ندارم عضو حزب باشم.

خواه یا نه داستان نبرد اوکراین را دنبال می کنید؟

این انواع پناهجوی جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب زیرساخت ها شاخص خوبی نیست. تعابیری موجود است کدام ممکن است این نبرد قابل دستیابی است مقدمه ای برای نبرد جهانی سوم هر دو نبرد هسته ای باشد.

خانم فائزه پس اجتناب کرده اند آغاز نبرد اوکراین در مصاحبه همراه خود یکی اجتناب کرده اند رسانه های فارسی ادعا کرد کدام ممکن است ایران مستعمره روسیه است…

ممکن است این مشاوره ها را مناسب {نمی دانم}، ایران به هیچ وجه مستعمره نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهد بود. با این حال رسانه های خارجی ایران را به حمایت اجتناب کرده اند روسیه در نبرد تعبیر می کنند.

به نظر می رسد مانند است خانم فائزه رسانه های خارجی را دنبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل های شخصی را اجتناب کرده اند آنها خواهد گرفت…

مدت زیادی است کدام ممکن است دریافت کرد ای ندیده ام.

به رویداد عید نوروز به دیدار خواهید کرد نیامد؟

ممکن است به خاطر کرونا چنین برخوردهایی ندارم. این دلیل است {نمی دانم} تحلیل او اجتناب کرده اند امتیازات چیست.