اختصاص ۶۵ میلیارد ریال برای آسفالت خیابان اهواز – خرمشهر


استاندار اهواز اظهار داشت: برای آسفالت خیابان اهواز – خرمشهر ۶۵ میلیارد ریال شهرت فکر شده است.

مسعود فلاحی وی روز سه شنبه در مونتاژ شورای اجرایی بخش اسماعیلیان اهواز اظهار داشت: اجتناب کرده اند تولید دیگری سرمایه گذاری های توسط دست اجرا این قطعه، احداث ۴ پل در عوامل می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شده توسط اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی {در این} بخش.

وی یکپارچه داد: برای افزایش ۱۰ دانشکده نیمه تمام در روستاهای محله اسماعیلیان اهواز باید جلساتی را با ادارات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت مدارس برگزار کنیم تا عملیات عملیاتی آنها در اسرع وقت به اتمام برسد.

فلاحی در خصوص اشکال انرژی الکتریکی در برخی عوامل این قطعه افزود: تعویض تیرهای انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض اساس های فرسوده انرژی الکتریکی نیز در میل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی روشنایی روستاها باید توسط نمایندگی dishing out انرژی الکتریکی اهواز انجام شود.

وی خاص کرد: اشکال آنتن دهی تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های ورزشی در قلمرو اسماعیلی اهواز یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلاتی است کدام ممکن است باید برطرف شود.

شهر اهواز اجتناب کرده اند سه بخش مرکزی اسماعیلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزنی {تشکیل شده است}.