ادرو شناخته شده به عنوان معاون جدید وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت مدیره منصوب شد


با تصویب اعضای مجمع (شش وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه معاون رئیس جمهور) را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تصمیم وزیر صمت، «علی نبوی» شناخته شده به عنوان رئیس جدید گروه توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی صنایع ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان معاون وزیر صنعت معدن منصوب شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش.

ادرو به عنوان معاون جدید وزیر و رئیس هیئت مدیره منصوب شدمناسبت ۲۴ سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجمع کلی ایدرو شناخته شده به عنوان بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین رئیس عجیب و غریب ترین گروه بهبود ملت منصوب شد.

نابویه کدام ممکن است جانشین ادرو شناخته شده به عنوان رئیس خوشه های کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های بهبود ای شد، قبلاً شناخته شده به عنوان دستیار ویژه وزیر در امور نمایندگی ایفای موقعیت می کرد.

رئیس هیئت مدیره فلز مبارکه، دبیر کارگروه پولی وزارت صمت، عضو ستاد دگردیسی صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست این سیستم قدرت وزارت صمت. سکوت، بخشی اجتناب کرده اند مدرس جدید ایدرو در بخش صنعت است.

نبوی علاوه بر این دارای داده ها متعددی در بخش اقتصاد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی با بیش اجتناب کرده اند منصفانه دهه ورزش اجتناب کرده اند جمله مدیرکل موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت صندوق بهبود سراسری، مدیرکل خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست فناوری دانش وطنی است. صندوق بهبود

رئیس جدید ایدرو ۴۸ ساله فارغ التحصیل لیسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق لیسانس اجتناب کرده اند دانشکده اقتصادی امیر کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۲۵ سال سابقه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی است.