ادرو شناخته شده به عنوان معاون جدید وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت مدیره منصوب شد


ادرو به عنوان معاون جدید وزیر و رئیس هیئت مدیره منصوب شد

با تصویب اعضای مجمع (شش وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی معاون رئیس جمهور) را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تصمیم وزیر صمت، «علی نبوی» شناخته شده به عنوان رئیس جدید گروه توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی صنایع ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان معاون وزیر صنعت معدن منصوب شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش.


به گزارش ایلنا، آقای رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجمع کلی ایدرو طی حکمی علی نبوی را شناخته شده به عنوان بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین رئیس عجیب و غریب ترین گروه رشد ملت منصوب کرد.


نابویه کدام ممکن است جانشین ادرو شناخته شده به عنوان رئیس خوشه های انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های رشد ای شد، قبلاً شناخته شده به عنوان دستیار ویژه وزیر در امور نمایندگی ایفای عملکرد می کرد.


رئیس هیئت مدیره فلز مبارکه، دبیر کارگروه پولی وزارت صمت، عضو ستاد دگردیسی صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست این سیستم قدرت وزارت صمت. سکوت، بخشی اجتناب کرده اند مدرس جدید ایدرو در بخش صنعت است.


نبوی علاوه بر این دارای داده ها متعددی در بخش اقتصاد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی با بیش اجتناب کرده اند عالی دهه ورزش اجتناب کرده اند جمله مدیرکل موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت صندوق رشد سراسری، مدیرکل خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست فناوری داده ها وطنی است. صندوق رشد


رئیس جدید ایدرو ۴۸ ساله فارغ التحصیل لیسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق لیسانس اجتناب کرده اند دانشکده تجاری امیر کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۲۵ سال سابقه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی است.


انتهای پیام/