ارزش سهام در ۱ اوت ۱۴۰۱تاثیرگذارترین شاخص‌های بازار، شاخص‌های بازار کگل، پارسان، معادن، تاپیکو، شیپدیس، شستا و ویپلایت هستند. شاخص های فرابورس بپس، هرمز، شوان، کغر، شگویا، قوسینو و صبا بیشترین تاثیر را دارند. بیشتر توکن های موجود در سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام در ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۹۰ هزار تومان بود

نام شرکت سهامی قیمت نهایی هر سهم (دو تومان) تعداد سهام هر سهامدار
شوالیه ۸۱۴ ۱۱۴۸۴
شیگویا ۹۷۴ ۴۹
شاوان ۲۴,۵۰۴ ۵۴
عاقل ۹۸ ۴۵۴
بانرو ۲۳۴ ۳
رامبانا ۱۱۵۱۴ ۱۴۳۴
بگو ۴۶ ۲۴
کگل ۱۲۴۵ ۱۰۷۴
لکنت کردم ۲۲۸۴ ۸۰
جامد ۱۰۹۹۴ ۲۵۲۰
FOLAG ۸۵۲ ۴۸۸
پیروزی ۴۴۴ ۱۱۴
سراب ۱۴۵۸ ۹۴
بر خلاف آن ۶۰۱۴ ۳
هاپترو ۴۲۳۷۴ ۱
قیمت چند است ۱۳۹۹۴ ۲۳۷۴
و آن را پخش کنید ۴۱۱ ۱۴
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۹
جوانان ما ۷۰۴ ۴۱۴
زیبایی ۵۳۷۴ ۲۶۰۰
شبندر ۹۵۰ ۹۳۰
پسویچ ۱۴۷۴ ۹۴
ملت وب ۲۷۱۴ ۳۰۵۴
و صادر کرد ۱۵۷۴ ۱۴۲۷
شرق ۱۸۶۴ ۴۲۰
و کار ۱۶۰ ۱۸۲۲
ورا ۲۰۳۱۴ ۳۲
شاراز ۱۴۲۱۵۴ ۴
مربا ۴۴۲ ۴۲
خانواده ۶۰۵۴ ۱۸۴۰
سیددشت ۲۴۶۹۱۴ ۸
منفجر شد ۲۱۱۲۴ ۳۸
و مشاوره ۸۲۱۴ ۱۲
شبرز ۲۲۸۹۴ ۴۱۴
بارور ۱۷۵۴ ۳۴
لاکما ۷۳ ۲۲
ترانس ۱۹۱۴ ۳

ارزش سهام در ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ به ۵۳۲۰۰۰ تومان رسید.

پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (اول مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی برای دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۷۲ تومان رسید.

تعداد سهام ۵۳۲ هزار تومانی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام شرکت سهامی قیمت نهایی هر سهم (دو تومان) تعداد سهام هر سهامدار
شوالیه ۸۱۴ ۲۲۹۲
شیگویا ۹۷۴ ۴۷۷
شاوان ۲۴,۵۰۴ ۴
عاقل ۹۸ ۱۴
بانرو ۲۳۴ ۳
رامبانا ۱۱۵۱۴ ۱۳۷
بگو ۴۶ ۲۳۹۴
کگل ۱۲۴۵ ۱۰۴۴
لکنت کردم ۲۲۸۴ ۷۸
جامد ۱۰۹۹۴ ۲۵۲۰
FOLAG ۸۵۲ ۷۳
پیروزی ۴۴۴ ۲۶۴
سراب ۱۴۵۸ ۹۴
بر خلاف آن ۶۰۱۴ ۳
هاپترو ۴۲۳۷۴ ۱
قیمت چند است ۱۳۹۹۴ ۱۸۱۴
و آن را پخش کنید ۴۱۱ ۱۴
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۷۷
جوانان ما ۷۰۴ ۱۰۰۸۴
زیبایی ۵۳۷۴ ۲۰۹۰
شبندر ۹۵۰ ۹۱۲
پسویچ ۱۴۷۴ ۹۴
ملت وب ۲۷۱۴ ۲۶۹
و صادر کرد ۱۵۷۴ ۱۴۰۰۰
جمله ها ۲۰۰۴ ۴۷۷
و کار ۱۶۰ ۱۷۸۸
ورا ۲۰۳۱۴ ۳۱۴
شاراز ۱۴۲۱۵۴ ۴
مربا ۴۴۲ ۴۱۴
خانواده ۶۰۵۴ ۱۴۷۳
سیددشت ۲۴۶۹۱۴ ۸
منفجر شد ۲۱۱۲۴ ۳۸
و مشاوره ۸۲۱۴ ۱۲
شبرز ۲۲۸۹۴ ۱۵
بارور ۱۷۵۴ ۳۹
لاکما ۷۳ ۲۲
ترانس ۱۹۱۴ ۳