از قلعه ماکو در شخصیت خفتهاز قلعه ماکو در گذشته تاریخی خفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصیت همراه خود گرانبهاترین کلماتی کدام ممکن است می توان با توجه به شگفتی گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت ذکر شد.