اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اطلاعات موضوع این هفته دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد است
موسسه تحقیق دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد {در این} هفته قصد دارد به موضوع اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اطلاعات بنیان مشکل ها، توجه اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل نقطه ضعف بپردازد.