افتادگی مجوز ورزش نمایندگی مسافربری اثیری «ایلی گشت» {به دلیل} گرانی


تعلیق مجوز فعالیت یک شرکت

مجوز نمایندگی ارائه دهندگان مسافرتی اثیری الی گشت {به دلیل} افزایش قیمت به مدت سه ماه متوقف شده است.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی گروه هواپیمایی کشوری، بر ایده تجزیه و تحلیل های {انجام شده} اجتناب کرده اند ورزش نمایندگی ارائه دهندگان مسافرتی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کمیته نظارت بر راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی محل های کار ارائه دهندگان تور اثیری، مجوز ورزش این نمایندگی صادر شد. برای مدت سه ماه


اجباری به اشاره کردن است پرونده این نمایندگی جهت سیر سطوح قانونی در اختیار گروه زندانهای ملت قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدیدنظرخواهی آن پس اجتناب کرده اند سه ماه منوط به رعایت مفاد آیین نامه اجرایی مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور شهادت دادن به آن است می باشد. تأثیر گروه.


در صورت شکایت مسافران اجتناب کرده اند محل های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی‌های کالا بلیط هواپیما، می‌توانند اجتناب کرده اند طریق نیمه حقوق مسافر در پورتال گروه به نشانی caa.gov.ir سطوح را دنبال کنند.انتهای پیام/