افراد زیر خط فقر در نظام سلامتدولت‌ها در سرتاسر جهان موظفند از مردم در برابر هزینه‌های مالی سلامت محافظت کنند، یعنی این وظیفه دولت‌ها و نظام‌های سلامت مؤثر و پویا است که در هر شرایط اقتصادی، جامعه را از آسیب‌های جدی ناشی از مراقبت‌های بهداشتی جلوگیری کنند. بنابراین تامین مالی عادلانه باید در نظام سلامت وجود داشته باشد و بر اساس توانایی پرداخت دستمزد اقشار مختلف مردم باشد. یعنی از طریق یک بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه، فردی که دارایی بیشتری دارد شناسایی می شود و هزینه هایی که می پردازد بیشتر از طبقات متوسط ​​و ضعیف است.