افزایش شیوع مواد مخدر گل سرخ در بین جوانان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با بیان اینکه ماده مخدر «گل» بیشترین شیوع را در بین جوانان و نوجوانان دارد، تصریح کرد: یکی از موضوعات جدی در حال حاضر مصرف ماده مخدر گل است. «تبلیغات دروغین با این محتوا که این دارو اصلاً ماده مخدر نیست، مواد مخدر نیست؛ متأسفانه برخی از جوانان فریب اعتیاد را می خورند زیرا مصرف آن فرد را معتاد نمی کند.