افزایش مصرف نوشابه به دلیل افزایش قیمت لبنیات
علوی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند مصرف نوشابه بیشتر از مصرف شیر افزایش یافته است، آیا این موضوع را تایید می کنید؟ وی گفت: شواهد بازار این موضوع را تایید می کند. زیرا قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که قیمت بطری شیر ۱ لیتری بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر میزان خرید تأثیر می گذارد.