افزایش نظارت بر ارائه دهندگان درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعرفه ها در سال جدید


افزایش نظارت بر خدمات درمانی و رعایت تعرفه ها در سال جدید

رئیس وسط نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت بخشی امور پزشکی معاونت معامله با وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی ادعا کرد: افزایش نظارت بر ارائه دهندگان درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعرفه ها.


به گزارش این خبرگزاری، سلیمان حیدری در دیدار با معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی تبریز با خاص اینکه نظارت بر ارائه دهندگان درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعرفه افزایش خواهد یافت، ذکر شد:


وی در بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان امام رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان مردانی آذر تبریز، با استماع گزارش انجام مسئله معامله با معاونت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت سنجی، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مطرح شده اجتناب کرده اند سوی مدیران اجرایی را بازرسی کرد. قائم مقام. در دانشکده علوم پزشکی تبریز.

وی ذکر شد: در مقامات سیزدهم مبنای اساسی اجرای عدالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند قشر محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعف در میل اقدام {خواهد بود}.

رئیس وسط نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباربخشی امور پزشکی وزارت بهداشت افزود: نظارت باید از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه‌گرا باشد تا مستضعفان روزی کدام ممکن است برای معامله با به امکانات درمانی مراجعه می‌کنند با مشکلاتی معادل اکتسابی تعرفه‌های گزاف مواجه نشوند. ”

حیدری در خصوص اصلاح تعرفه ها نیز ذکر شد: قطعا نمی توان مطالبات تعدادی از سال قبلی را ظرف تعدادی از ماه برآورده کرد. با این حال اقدامات اجباری تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه ها تصمیم گیری شد.

به گزارش شبکه دا، حیدری ضمن عیادت اجتناب کرده اند مبتلایان اجتناب کرده اند امکانات درمانی بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان الگو اجرای عملیات درمانی قرار گرفت.


انتهای پیام/