افزایش هزار واحدی شاخص کل بورس/ کدام نمادها بیشترین قطعا ارزش آن را دارد قیمت کاهش یافته را داشتند؟


افزایش هزار واحدی شاخص کل بورس/ کدام نمادها بیشترین ارزش معامله را داشتند؟

شپنا، حکشتی، شبندر، شتران، شپدیس، پاکشو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شسپا همانطور که صحبت می کنیم را با بیشترین افزایش قطعا ارزش آن را دارد بازار پایین اوج گذاشتند. بیشترین کاهش قطعا ارزش آن را دارد بازار نیز به فلز، شستا، تاپیکو، خودرو، خساپا، فملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کچاد تعلق داشت.


به گزارش خبرنگار بورس ایلنا، همانطور که صحبت می کنیم شاخص کل بورس با هزار واحد افزایش به عدد خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۸ واحد انبساط به عدد ۴۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵ واحد افزایش کشف شد. نمادهای فلز، شستا، تاپیکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو بیشترین تاثیر عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شپنا، حکشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبندر بیشترین تأثیر سازنده را بر شاخص کل بورس گذاشتند. شستا، خگستر، خودرو، شپنا، خساپا، شتران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزامیا اجتناب کرده اند پر تراکنش‌ترین نمادهای همانطور که صحبت می کنیم بودند.


برترین گروه‌های بورسی به همین ترتیب عبارت بودند اجتناب کرده اند: خودرو، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، موسسه مالی‌ها، غذایی علاوه بر این قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از موضوع‌ای.


همانطور که صحبت می کنیم غسالم، شوینده، دامین، غشاذر، شنفت، دکیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وبشهر بیشترین افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خکار، ورنا، خمهور، ولغدر، خنصیر، خساپا قصفها بیشترین بیشترین معامله را داشتند.


شپنا، حکشتی، شبندر، شتران، شپدیس، پاکشو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شسپا همانطور که صحبت می کنیم را با بیشترین افزایش قطعا ارزش آن را دارد بازار پایین اوج گذاشتند. بیشترین کاهش قطعا ارزش آن را دارد بازار نیز به فلز، شستا، تاپیکو، خودرو، خساپا، فملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کچاد تعلق داشت. بیشترین کمیت قیمت کاهش یافته به شستا، خودرو، خگستر، خساپا، کمند، خپارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وبصادر درمورد بود. بیشترین قطعا ارزش آن را دارد قیمت کاهش یافته به همین ترتیب عبارت بود اجتناب کرده اند: کمند، خگستر، پالایش، خودرو، کیان، دارا یکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شپنا.


پیا‌م‌های ناظر بازار


در اطلاعیه مدیریت عملیات بازار آمده است: «بدین‌وسیله به اطلاع بورس نشاط ایران می‌رساند کدام ممکن است در مونتاژ معاملاتی همانطور که صحبت می کنیم نمادهای بار پیک روزانه، بار اساس روزانه، میان باری روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم باری روزانه ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ در بازارهای بلعیدن‌کنندگان عظیم انرژی الکتریکی (بازار خرده‌فروشی انرژی الکتریکی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی‌فروشی متوقف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایند عرضه آن تحریک کردن می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار اساس روزانه، میان باری روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم باری روزانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷، ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ , ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای بار پیک هفتگی، بار اساس هفتگی، میان‌باری هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌باری هفتگی ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ در بازارهای بلعیدن‌کنندگان عظیم انرژی الکتریکی (بازار خرده‌فروشی انرژی الکتریکی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی‌فروشی گشایش می‌یابند.»


بر مقدمه ادعا ناظر بازار همانطور که صحبت می کنیم بخشی اجتناب کرده اند پیشنهادات نمادهای ونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تایید نشد. نمادهای وصنعت۱، لبوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولصنم به دلیل برای افشای دانش با اهمیت متوقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر تپمپی بازگشایی شد.


تدوام سبزپوشی فرابورس


همانطور که صحبت می کنیم شاخص کل فرابورس با ۵۹ واحد انبساط به عدد ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۵ واحد افزایش پیدا کرد. صبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجم بیشترین تاثیر عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غصینو، سمگا، شرانل، وملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شپاس بیشترین تاثیر سازنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.


کرمان، فزر، سمگا، افرا، سبزوا، فرابورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپیدار اجتناب کرده اند پر تراکنش‌ترین نمادهای همانطور که صحبت می کنیم دسترس در بازار فرابورس بودند.


انتهای پیام/