افزایش یک و نیم برابری قیمت ها در سال اول ریاست جمهورییک سال از برکناری آقای ابراهیم رئیسی و آغاز ریاست جمهوری ایشان می گذرد. علیرغم وعده های انتخاباتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و داشتن یکپارچگی در حکومت داری با بالاترین هماهنگی ممکن بین دولت، مجلس و سایر نهادها، مردم هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستند.