افزایش ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران
ایران تا حد زیادی نفت شخصی را به چین می‌فروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان کالا نفت ایران به این ملت هیچ‌گاه اجتناب کرده اند زمان اعمال تحریم‌های ترامپ در ۲۰۱۸ متوقف نشده‌است. طبق آگاه یکی اجتناب کرده اند تحلیلگران کپلر، چین تمایل بیشتری برای واردات نفت نپخته ایران دارد .