الگو تیز کردن نامزدها نهضت مسکن سراسری را به در کنار داشت


معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اظهار داشت: تیز کردن به نامزدها نهضت سراسری مسکن باید در ۴ مرحله انجام شود کدام ممکن است مرحله یک در زمان پرونده شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرحله تولید دیگری کت و شلوار همراه خود ورود به شکل است، متعاقباً سازندگان مجاز به بدست آمده نیستند. آنها پول خارج اجتناب کرده اند استراتژی است.

محمود محمود زاده اظهار داشت: پیش تیز کردن اجتناب کرده اند سوی نامزدها نهضت سراسری مسکن در ۴ مرحله {خواهد بود}. مرحله یک زمان پرونده شناسایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرحله تولید دیگری در کل اجرای قالب اجتناب کرده اند نامزدها بدست آمده تبدیل می شود.

وی افزود: مرحله دوم بعد اجتناب کرده اند فونداسیون، مرحله سوم بعد اجتناب کرده اند اسکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله آخر توسط نامزدها در حین نجاری هل داده تبدیل می شود.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی کسب اطلاعات در مورد نحوه پمپاژ تسهیلات به ماموریت ها نیز اظهار داشت: ارزش های واحدهای تولیدی فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی مسکن در سه مرحله تیز کردن تبدیل می شود. مرحله یک در زمان فونداسیون، مرحله دوم در زمان اسکلتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله سوم در زمان نجاری است. به معنای واقعی کلمه هستند نامزدها پیش پرداختی دارند کدام ممکن است در تسهیلات {وجود ندارد}.

محمودزاده تاکید کرد: ساختمان مجاز به بدست آمده وجه اصولاً اجتناب کرده اند میزان تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند نامزدها نیست. با بیرون اساس نمی توان بودجه گرفت، اما علاوه بر این ساده دارایی ها همراه خود پیشرفت ماموریت تزریق تبدیل می شود. در هر مورد دیگر نامزدها به ما اطلاع خواهند داد.

وی کسب اطلاعات در مورد قیمت واحدهای نهضت سراسری مسکن اظهار داشت: قیمت بر ایده قیمت است. در جاری حاضر می توانیم رقم تخمینی را ادعا کنیم، با این حال روزی کدام ممکن است محاسبه قیمت بر روی قیمت شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح تدریجی اشکال باشد. {هیچ کس} {نمی تواند} بگوید قیمت چرخ دنده در شش ماه بلند مدت چقدر {خواهد بود}.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تائید کرد: حدود ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند ارزش مونتاژ مدل ها به مصالح ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت به حقوق اختصاص یافته است. البته است، انتخاب برای افزایش دستمزد کارمندان به میزان ۵۷ نسبت تأثیری بر ارزش NMU ها می تواند داشته باشد. برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند ارزش ها قابل دستیابی است تنظیم تدریجی، متعاقباً قیمت در زمان پایان دادن تصمیم گیری تبدیل می شود.

محمود زاده افزود: نامزدها باید ضمانت حاصل کنند کدام ممکن است تمام امتحان شده مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی برای تخفیف واحدهای حرکت سراسری به کمترین حد قابل دستیابی باشد. اجتناب کرده اند این رو سعی می کنیم کاهش یافته است هایی در چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو معافیت برای نامزدها بدست آمده کنیم.