امیدواریم شاهد تخریب امکانات‌های پوشالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشروع روی زمین باشیم


امیدواریم شاهد زوال قدرت‌های پوشالی و نامشروع در جهان باشیم

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تاکید کرد: امیدواریم کدام ممکن است همه شاهد تخریب امکانات‌های پوشالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشروع روی زمین باشیم.


به گزارش ایلنا، سیدرضا فاطمی‌امین در محیط راهپیمایی روز جهانی قدس در مخلوط خبرنگاران، اظهار داشت: عالی بار در سال ۱۳۷۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری در سال ۱۳۹۰ تورم بالا در ملت رخ داده است بود، با این حال مشکل کنونی ما اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۷ یعنی ۵ سال پیش تاکنون تورم بالا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم این تورم فشار مضاعفی را به افراد وارد کرده است.


وی با دقیق اینکه برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این شرایط این سیستم‌ریزی‌های اجباری انجام‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خوبی در مجموعه مقامات در جاری انجام است، گفت: برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این شرایط این سیستم‌ریزی‌های اجباری انجام‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خوبی در مجموعه مقامات در جاری انجام است.

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در خصوص حضور مسئولین دوشادوش افراد در راهپیمایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری صحنه‌ها، تصریح کرد: مقامات سیزدهم دولتی از ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقامات بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو برای تفکیک قائل نمی‌شود، درواقع پروژه مسئولان {در این} مقامات تا حد زیادی شده است.

فاطمی امین در خصوص دیدار با افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به دغدغه‌های آن‌ها در خلال این راهپیمایی نیز خاطرنشان کرد: افراد امتیازات مختلفی را در بخش‌های گوناگون ازجمله معیشتی، بازار، خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید.. دقیق کردند کدام ممکن است معامله با به آنها در انتخاب کاری مقامات قرار دارد.

وی با ردیابی به اینکه دشواری فلسطین موضوع نخست دنیای اسلام است، ابراز داشت: رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، بیشترین امکانات رسانه، فناوری، نیروی دریایی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را در اختیار دارد، با این حال همین رژیم نامشروع در برابر این افراد فلسطین کدام ممکن است با انگشت‌تمیز می‌جنگند، شکست می‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد می‌دهد کدام ممکن است نیاز افراد چه مقیاس می‌تواند مؤثر باشد.

وزیر صمت یکپارچه داد: امیدواریم کدام ممکن است همه شاهد تخریب امکانات‌های پوشالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشروع روی زمین باشیم.


انتهای پیام/