امیر موحدی – باهوش دیجیتالکمتر کسی با اشاره به NFT یا توکن های غیرقابل متفاوت در آنلاین چیزی نشنیده است، جهان برای عجله در جاری حرکت {به سمت} دیجیتالی شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران نیز اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیست. امیر موحدی باهوش دیجیتال، تاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید vp کمیته اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال شورای سراسری بچه ها مازندران است. او تخصص برپایی نمایشگاه در ایتالیا را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های مختلف NFT را کارآمد در بازارهای در سراسر جهان به کالا رسانده است.