انبساط درگیر کننده قیمت مسکن به ۱۴۰۱ رسید/ هدف افزایش اجاره بها چیست؟
یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت مدیره صفحه بحث صنفی مجموعه سازان تهران می گوید: سوئیچ انبساط خزنده قیمت مسکن در سال جاری همراه خود فشار های قابل توجه در وضعیت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار {در این} بازار مواجه احتمالاً خواهد بود.