انتقاد ذوالنوری از رئیس/نهضت دولت مانند حرکت فردی است که روی تردمیل می دود و راه دور نمی رود.
یکی از اعضای کمیسیون حراست مجلس گفت: طرح طبقه بندی معلمان ناقص است و با وجود گذشت ۵ ماه از سال، هنوز میزان حقوق بازنشستگان مشخص نیست. جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های دامی قابل تقدیر و ضروری است اما مجلس باید نقش خود را در کنترل دولت ایفا کند تا به کمر مردم خمیده فشار نیاید.