انجام بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ بازدید بهداشتی دامپزشکی در خوزستان


دکتر مصطفی کنارکوهی با ردیابی به اجرای ساختار تحریک کردن مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بهداشتی بر فرآورده های نپخته دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو بازرسی اجتناب کرده اند امکانات ساخت، تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن این محصولات در خوزستان، ذکر شد: شریعت در قالب ۵۴ پرانرژی است. مناسب شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های سیار در شهرهای خوزستان.

وی افزود: در بازرسی های {انجام شده} در هفته اول نوروز سال ۱۴۰۱ بیش اجتناب کرده اند ۲۲۶۳ بازدید اجتناب کرده اند واحدهای مختلف ساخت، تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن فرآورده های نپخته دامی اعم اجتناب کرده اند امکانات چاپ شده، سردخانه ها، امکانات قلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتارگاه ها تکمیل شد. برای دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور .. استان خوزستان پایان دادن شده است.

کنرکوهی ذکر شد: {در این} مدت بیش از سه تن فرآورده نپخته دامی ناسالم در خوزستان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند عالی تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ کیلوگرم اجتناب کرده اند این فرآورده ها معدوم شد.

وی افزود: بر ایده این بازدیدها ۲۸ مورد تخلف به مراجع قضایی ارجاع شد. علاوه بر این به بیش اجتناب کرده اند ۷۱۳ واحد در دسترس بودن کننده فرآورده های نپخته دامی اخطارهای بهداشتی صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان ذکر شد: فرآورده های نپخته دامی ضبط شده مورد آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی برداری قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع نتایج آزمایش، مجوز خوردن مشروط اخذ تبدیل می شود در هر مورد دیگر فرآورده های مشخص شده معدوم تبدیل می شود.

وی دانستن درباره اقدامات {انجام شده} برای کاهش تخلفات {در این} بخش ذکر شد: برای کاهش کمیت تخلفات در امکانات تهیه، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن فرآورده های نپخته دامی اجتناب کرده اند جمله برگزاری فاصله های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی، استفاده در کنترل فنی بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاصله ای است. شخصی تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مشترک با سایر تجهیزات های مرتبط.