اوکراین آرزو کرد تحمیل قلمرو حفاظتی چرنوبیل شدوارشوک اجتناب کرده اند گروه ملل خواست تا با تحمیل خوب ماموریت ویژه در قلمرو محروم، نیروگاه هسته ای چرنوبیل را خلع سلاح تدریجی تا خطر تکرار حادثه چرنوبیل توسط نیروهای اشغالگر روسیه را کاهش دهد.