اکثر مهاجران ایرانی پناهنده می شوند
امروزه علل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی با یکدیگر همسو شده اند. شاهد حضور نیروهای دافعه و دافعه در داخل کشور و نیروهای جذاب و جذاب در خارج از کشور هستیم. وقتی این وضعیت رخ می دهد، نه تنها مهاجرت گسترده یا محدود یک طبقه خاص – بهترین استعدادها و نخبگان – بلکه مهاجرت طبقات مختلف مردم مانند ورزشکاران، هنرمندان، اساتید، معلمان و کارگران در مناطق مختلف است. حرفه ها وقتی این شواهد را کنار هم می گذاریم متوجه می شویم که وارد یک مهاجرت عمومی یا دسته جمعی شده ایم.