ایران خودرو جستجو در کالا محصولات با بیرون قرعه‌کشی است/ ساخت خودرو ۵۰ سهم افزایش می‌یاید


منصفانه کارشناس صنعت خودرو:

منصفانه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: افزایش شرایط سند عنوان خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در راستای بردن قرعه کشی اجتناب کرده اند سوی خودروسازاندر اصل شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو با افزایش در دسترس بودن جستجو در کالا با بیرون قرعه کشی محصولات است.

ایران خودرو

رویداد۲۴ امیر حشمتی فر کارشناس صنعت خودرو با ردیابی به لزوم همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود با نمایندگی‌های داده ها بنیان در صنعت خودروسازی ملت، دقیق کرد: چون آن است در فرمایشات مقام معظم مدیریت نمود عینی پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان‌گذاری امسال نیز {در این} راستا {انجام شده} است در شرایط ظریف کنونی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود تحریم ها، همکاری با نمایندگی‌های داده ها بنیان می‌تواند زمینه ساز تعمیر سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ورزش‌های مالی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در بخش خودرو باشد.

امیر حشمتی فر با دقیق این‌کدام ممکن است ضعیف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حال کدام ممکن است گریبان صنعت خودرو را گرفته است، با حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نمایندگی‌های داده ها بنیان تا حد زیادی می‌تواند هم به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روزرسانی خودرو‌های تولیدی ملت کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در نتیجه کاهش ارزش‌های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج پول خارجی اجتناب کرده اند ملت شود، اظهار کرد: این همکاری با ساخت خودرو‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقی می‌تواند اصولاً شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمود عینی آن در صنعت خودروی ملت دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسوس {خواهد بود}. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری با تحمیل ارتباط میان خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های داده ها بنیان، می‌توان به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آموزشی انرژی‌های فنی خودروسازان کمک کرد.

حشمتی فر در شکسته نشده بازگشت به شد: اوایل اسفند ماه سال قبلی در بازدید سرزده رییس جمهور اجتناب کرده اند خودروسازان، هشت فرمان اجتناب کرده اند سوی ایشان برای صنعت خودرو صادر شد تا باعث انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور این صنعت در ملت شود. بن‌مایه این هشت فرمان در ساخت مالی، با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ساخت چکیده می‌شود.

وی اظهار داشت: افزایش شرایط سند عنوان خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در راستای بردن قرعه کشی اجتناب کرده اند سوی خودروسازان اجتناب کرده اند تولید دیگری فرمان‌های اجرایی رییس جمهور بود کدام ممکن است با استقبال مردمان نیز مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو با افزایش در دسترس بودن جستجو در کالا با بیرون قرعه کشی محصولات است.

این کارشناس صنعت خودرو با ردیابی به این‌کدام ممکن است مدیرعامل ایران خودرو ادعا کرده کدام ممکن است این سیستم ریزی‌ها برای انبساط بیش اجتناب کرده اند ۵۰ درصدی ساخت خودرو در سال ۱۴۰۱ در اصل کار قرار گرفته است، اظهار داشت: این خودروساز خبر اجتناب کرده اند ماموریت جدید TF۲۱ اطمینان حاصل شود که ساخت خودروی مالی داده است.

وی در شکسته نشده عنوان کرد: هم چنین اجتناب کرده اند ۲ خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو ۲۰۷ خودکار MC برای انتخاب بخشی به سبد تولیدات این نمایندگی افشا شد. به تذکر می‌رسد حرکت خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی ایران خودرو در راستای حرکت به هشت فرمان رییس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیایت وزیر صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ خودرو با قیمت‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودده، می‌تواند نوید بخش فردایی بیشتر برای صنعت خودروی ملت باشد.