ایمنی کوچ بادیه نشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع خوزستان محافظت شود


معاون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار خوزستان ذکر شد: بادیه نشینان دام شخصی را برای meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت در گروه ای کدام ممکن است خواستن به حمایت دارد نگهداری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این باید مراتع را محافظت کرد.

رضا نجاتی عصر در لحظه دوشنبه در کارگروه قلمرو ای مدیریت چرا، پایش پروانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی کوچ بهاره گفت: بادیه نشینان دام های شخصی را برای meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت در گروه در سرما، از گرما، آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این انگشت نگهداری می کنند. حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این مراتع باید محافظت شود.

وی همراه خود دقیق اینکه حمایت گروه عشایری، محافظت دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع باید مورد ملاحظه قرار گیرد، افزود: عشایر در مقاطعی وارد استان می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن خارج می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به اقدام دارند. کشتی همراه خود بیماری های دامی، بیماری های عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های پلاکتی برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خروج دام اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق دام اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی بود کدام ممکن است حدود ۳ سال پیش تا حد زیادی مورد ملاحظه قرار گرفت.

معاون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد: ۳۰ فروردین ماه نوک حضور بادیه نشینان خوزستانی است کدام ممکن است {به دلیل} گرمای هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بارندگی به طور منظم در جاری مهاجرت هستند.

وی ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند کوچ عشایر نیز نیازمند کمک نیروی انتظامی برای تحمیل ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی دام است.