این بیماری همه گیر همسر تراجنسیتی من را مجبور کرد تا با بیمه گر ما بر سر هورمون ها مبارزه کند


دیدگاهتان را بنویسید