این سیستم اشتغال زایی همراه خود انتخاب انواع بومی در ایران، خراسان خودرو


در سال ساخت، داده ها، اشتغالزایی

مدیرعامل ایران خودرو خراسان اظهار داشت: همراه خود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی {انجام شده} برای سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انبساط ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب محصول، در راستای باور تکنیک های عمومی گروه اقتصادی ایران خودرو، تحمیل اشتغال همراه خود محلی ها این سیستم ریزی شده است. انتخاب، انواع اشخاص حقیقی دارای داده ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای اقدام است.

مردم بومی ایران، خودرو

بیژن زاهدی شخص اظهار داشت: این نمایندگی نگاه به گذشته همراه خود وجود تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روی حیله و تزویر‌ترین شرایط، حامی کارمندان پرتلاش شخصی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی محافظت حرفه آنها بود.

ایران – خودرو خراسان همراه خود تاکید بر اینکه ایران – خودرو خراسان در راستای پاسخگویی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روی حیله و تزویر ترین شرایط، جدا از محافظت اشتغال کارمندان، همراه خود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، نظام دستمزد کارمندان را بازنگری کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای تامین اقتصاد کارمندان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین معیشت آنان.

شایان اشاره کردن است ایران خودرو خراسان شناخته شده به عنوان بهترین مجتمع اقتصادی شرق ملت بیشترین میزان اشتغال را در استان دارد.