این چیزها، مهریه خانمها را نصف می‌تدریجی


قانون پرداخت مهریه

رویداد۲۴ مهریه، یکی اجتناب کرده اند پر محیط‌ترین مباحث درمورد به بسیاری از عروسی اعم اجتناب کرده اند عروسی کوتاه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسی دائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاق است کدام ممکن است {همه ما} کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش همراه خود آن شناخته شده هستیم. متاسفانه متنوع اجتناب کرده اند نبرد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده‌های جیب دادگاه‌های خانوار هم درمورد به مهریه است.

اشیا نصف شدن مهریه

طلاق در گذشته اجتناب کرده اند اتصال زناشویی

تصرف زن بر مهریه اجتناب کرده اند زمان نزدیکی وی همراه خود شخص مناسب می‌شود. طبق ماده ۱۰۹۲ قوانین مدنی، اگر مردی شریک زندگی شخصی را در گذشته اجتناب کرده اند نزدیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال زناشویی طلاق دهد، نصف مهریه به زن تعلق خواهد گرفت. نکته مهم کدام ممکن است اگر مردی کل مهریه را تیز کردن کرده باشد {در این} شرایط می‌تواند نصف آن را پس بگیرد.

بذل تمام مدت در عقد کوتاه مدت

طبق این ماده در نکاح کوتاه مدت روزی کدام ممکن است شخص در گذشته اجتناب کرده اند اتصال زناشویی تمام مدت نکاح را ببخشد، ساده نصف مهریه را باید به زوجه بپردازد. بر ایده این ماده، در صورتی کدام ممکن است شخص در عقد کوتاه مدت هر دو صیغه در گذشته اجتناب کرده اند شیوع اتصال زناشویی تمام مدت صیغه را به زن ببخشد هر دو بذل مدت تدریجی، باید نصف مهریه را به زن بدهد.

فسخ نکاح به دلیل برای عدم جنسی شخص

بر ایده ماده ۱۱۰۱ قوانین مدنی، هرگاه عقد نکاح در گذشته اجتناب کرده اند نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد. مگر درصورتی‌کدام ممکن است دلیل برای فسخ، عدم جنسی شخص (عنن) باشد. دراین‌صورت، همراه خود وجود فسخ نکاح، زن می‌تواند نصف مهریه را بدست آمده تدریجی.

بر این ایده، اگر زن در گذشته اجتناب کرده اند اتصال زناشویی اجتناب کرده اند عدم جنسی شخص آگاه شود، می‌تواند اقدام به فسخ نکاح تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط حق بدست آمده نصف مهریه را ممکن است داشته باشد.

تأمین: روزنامه دلتا