بازار سهام در فینال روز هفته افت کرد
شاخص کل بورس درست در این لحظه چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه همراه خود کاهش بیش اجتناب کرده اند هفت هزار واحدی به قاب خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۳ هزار واحد رسید. شاخص همگنی نیز ۰.۴ نسبت افزایش کشف شد.