بازخورد وکیل اصغر فرهادی کسب اطلاعات در مورد مونتاژ جیب دادگاه پرونده فیلم «قهرمان»


نظر وکیل اصغر فرهادی درباره جلسه دادگاه در پرونده فیلم

وکیل اصغر فرهادی به تشریح شکایت این کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ جیب دادگاه کیفری در پرونده فیلم سینمایی «آل بطل» تیز کردن.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری در سراسر جهان لبنان، ماجرای موضوع فیلم «قهرمان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای یکی اجتناب کرده اند شاگردان اصغر فرهادی مبنی بر رعایت نشدن حق کارگردانی این فیلم، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتیجه جیب دادگاه
مسیح زاده در خصوص شکایت شخصی در جیب دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه پرونده اظهار داشت: مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات حاضر شده در خصوص شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتکاب جرم توسط آقای فرهادی کافی پیش آگهی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار باقی مانده برای جلب آقای فرهادی به جیب دادگاه صادر شد. جیب دادگاه برای محاکمه.»


پس اجتناب کرده اند این اظهارات، کاوه راد (وکیل اصغر فرهادی) همراه خود تخلیه مطلبی در صفحه خصوصی شخصی به تصمیم جیب دادگاه پاسخ داد. وی {در این} نظر دلیل داد:


پس اجتناب کرده اند قالب سه شکایت اجتناب کرده اند فیلم «قهرمان» مبنی بر نقض کپی رایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای مشارکت خانم مسیح زاده در تمام درآمدهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شکایت منصفانه زندانی شیرازی مبنی بر اینکه داستان فیلم «قهرمان» وجهه وی را خدشه دار کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرس احترام پرونده شکایت خانم مسیح زاده مبنی بر اشتراک عواید فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شکایت زندانی شیرازی را به اصل ۲۳ اسفندماه نپذیرفت. ۱۳۹۳. {در این} خصوص قرار منع تعقیب صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ شکایت را رد کردند.


همراه خود ملاحظه به اتهام «نقض کپی رایت» مندرج در لوایح دفاعیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره کردن مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد اساتید عالی دانشکده در زمینه کپی رایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر مشاوران سندیکای مدیران {در این} پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مصادیق خیلی شبیه خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی، اندازه اقامت زندانی شیرازی استفاده شده در فیلم قهرمان همراه خود تفسیر آزاد دارای رئوس مطالب افشاگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تخلیه اطلاعات آن در رسانه ها (مثلا ۲ لینک خبری درمورد به این واقعه دقیق در تیتراژ {قرار داده شده} است. این متن). کدام ممکن است تقریبا ۲ سال در گذشته اجتناب کرده اند ساخت مستند است.) تصرف نهایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس {نمی تواند} ادعای تصرف انحصاری داشته باشد. با این حال علیرغم تایید ماده ۱۵۵ قوانین آیین دادرسی کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت قضایی دادسرای سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه در اشیا خیلی شبیه کدام ممکن است جهت نگرانی ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده های تخصصی به مشاوران بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما ارجاع تبدیل می شود، بازپرس احترام تذکر داد. سینما شناخته شده به عنوان موضوعی دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تخصصی، پرونده را به کارشناس ارجاع ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تذکر کارشناسی راهنمایی در بخش سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپی رایت اقدام به صدور کردند.


همراه خود ملاحظه به اینکه رای صادره تصمیم قطعی جیب دادگاه نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء رسمیت دادرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه دادرسی تلقی تبدیل می شود، پرونده ابتدا در جیب دادگاه کیفری ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جیب دادگاه {تجدید نظر} مجدداً معامله با تبدیل می شود. همراه خود ارجاع موضوع به کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب تذکر کارشناسی اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب نظران در زمینه کپی رایت، توافقنامه مذکور نیز نقض تبدیل می شود.


انتهای پیام/