بازدید بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری خوزستان / دزفول پربازدیدترین شهر خوزستان شد


سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث باکلاس خوزستان ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری خوزستان بازدید کردند.

بازدید بیش از 5 میلیون و 300 هزار نفر از جاذبه های گردشگری خوزستان / دزفول پربازدیدترین شهر خوزستان شد

پیمان نبهانی معاون گردشگری اداره کل میراث باکلاس خوزستان بلافاصله در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به بیشترین بازدید اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ذکر شد: معمول بازدید اجتناب کرده اند هر جاذبه گردشگری استان خوزستان در ایام نوروز حدود ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مورد است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی . . بیش از پنجاه سهم مسافران نوروزی حداقل سه روز را در مندیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های آن سپری کرده اند.

وی همراه خود خاص اینکه در شکاف ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری خوزستان بازدید کردند، خاطرنشان کرد: در ارجاع به جاذبه های اوقات فراغت، ۳۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۸ نفر مرتبط همراه خود جاذبه های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ نفر مرتبط همراه خود جاذبه های باکلاس موزه های شهرستان هستند. ; علاوه بر این {در این} مدت ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ بازدیدکننده اجتناب کرده اند جاذبه های مرتبط همراه خود صنایع دستی گزارش شناسایی کردند.

رئیس اداره گردشگری اداره کل میراث باکلاس خوزستان ذکر شد: دزفول همراه خود ۸۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ نفر گروه اولین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین شهر همراه خود گروه ۶۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۵ نفر شهر لله {بوده است}.

وی یکپارچه داد: اندیکا همراه خود ۵۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۰ نفر خطا ۵۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیمشک همراه خود ۴۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ نفر در رتبه های سوم به همان اندازه پنجم قرار گرفتند.

پیمان نبهانی ذکر شد: گتوند، شادیجان، باوی، شوشتر، ماهشهر، بهم شهر، رامهرمز، مسجد سلیمان، حذه، اهواز، هندجان، بهبهان، عمیدیه، دشت آزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامشیر نیز پربازدیدترین محل قرارگیری ها بودند.

وی همراه خود ردیابی به ضریب اشغال ۱۰۰ درصدی اقامتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پتانسیل ها اقامتی در ایام نوروز ذکر شد: حدود ۵۹ سهم مسافران در کمپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپ های شهری، حدود ۱۰ سهم در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۵ سهم در سالن های ورزشی، خوابگاه های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان های دولتی هستند. . آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی آنها ماندند.

النبهانی ذکر شد: تردد درگاه، خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه گزارش شده در خیابان های استان حدود ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست هزار تجهیزات خودرو بوده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۷۹ سهم افزایش داشته است.

معاون گردشگری اداره کل میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت خوزستان علاوه بر این به ۳۰۱ بازدید نظارتی {انجام شده} در استان در ایام نوروز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع ۷۵ بازدید اجتناب کرده اند امکانات اقامتی، ۸۳ بازدید اجتناب کرده اند محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های شرکت ها مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳ مورد بازدید تکمیل شد. مکان های غذا خوردن، امکانات پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خیابان ها؛ علاوه بر این {در این} مدت ۱۱ مورد تشویقی به امکانات اقامتی، محل کار شرکت ها مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات پذیرایی اعطا شد. علاوه بر این ۴۹ واحد اجتناب کرده اند این توانایی {در این} مدت اخطار گرفتند.

وی افزود: در مدت مذکور هفت اخطار کتبی به امکانات اقامتی، محل کار شرکت ها مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات پذیرایی کشتی شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع سه وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افتادگی شدند.

النبهانی خاطرنشان کرد: انواع شکایات دریافتی اجتناب کرده اند امکانات واسطه ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری ۸۵ مورد است، این در حالی است کدام ممکن است به همان اندازه بالا نوروز هیچ شکایتی اجتناب کرده اند امکانات پذیرایی بدست آمده نشده است.

وی همراه خود خاص اینکه در سفر نوروزی همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان مخفی ما اغلب اجتناب کرده اند کمپ ها، قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها اسکان مسافران بازدید می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های بالقوه کدام ممکن است بالقوه بود روزانه به مسافران وارد شود را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری می کردند، افزود: به خوزستان. استان در نوروز ۱۴۰۱ نماد داد کدام ممکن است استاندارد شرکت ها در استان خوشایند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام هدف ما جلب رضایت مردمان {بوده است}.