بازدید ۷۰۰۰ مسافر نوروزی اجتناب کرده اند مجتمع بندری امام خمینی (ره)


پس اجتناب کرده اند ورود نزدیک به ۲۷ هزار خودرو در قالب کاروان در ۵ روز نخست امسال برای بازدید اجتناب کرده اند اسکله های مجتمع بندری، ۷ هزار نفر اجتناب کرده اند اسکله های این بندر تجاری بازدید کردند.

عادل ادریس می گوید: مجتمع بندری امام خمینی (ره) علاوه بر این حاضر شرکت ها بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی برای کشتی های درگاه به مجموعه، همراه خود حاضر چشم اندازها اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها به میهمانان نوروزی در مبادی درگاه شخصی، زمینه ای برای آشنایی همراه خود مسافران است. . بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های دریایی این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو حاضر شرکت ها تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن.

وی همراه خود ردیابی به لزوم برقراری امنیت در سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت جان مسافران نوروزی در سفرهای دریایی، افزود: به همین منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای قالب نوروزی اجتناب کرده اند ۲۶ اسفندماه، ۲ گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات دریایی در اقیانوس مستقر شده است. سواحل بندر امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهشهر همراه خود تهیه خاندان مقدس نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سفرهای دریایی سفر نوروزی برقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حوادث جلوگیری تبدیل می شود.

مدیرکل بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی استان خوزستان ادای احترام به شد: همراه خود امتحان شده مستمر نیروی دریایی این اداره کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری تجهیزات ذی ربط، بیش اجتناب کرده اند ۱۶ هزار مسافر بر روی کشتی های ایمن توانستند ۱۶۵۷ نفر را دریای ایمن کنند. سفرهای موجود در کشتی ها سواحل بندر امام خمینی (ره) ماهشهر شد.

شایان اشاره کردن است الگو حاضر شرکت ها زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی در اساس های مجتمع بندری امام خمینی (ره) به میهمانان نوروزی به همان اندازه چهارم فروردین ماه جاری یکپارچه دارد.