بازرسی مدیریت دارایی ها آب وزارت انرژی در اصل کار قرار خواهد گرفت


بررسی مدیریت منابع آب وزارت نیرو در دستور کار قرار خواهد گرفت

مشاور افراد خرم آباد در مجمع نمایندگان آرزو کرد مونتاژ سد معشوره به همان اندازه بالا فاصله مقامات سیزدهم بر ایده اصل رئیس جمهور شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهرداد ویس کرمی در نطق علنی در لحظه (چهارشنبه، ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مشاهدات شفاهی شخصی اظهار داشت: صدها ردیابی کرده ام کدام ممکن است استان لرستان اجتناب کرده اند لحاظ تاریخی در موضوع اختناق قرار گرفته است. سد سازی همراه خود بازدید رئیس جمهور بارقه امیدی برای مونتاژ سد معشوره برای افراد ۵ شهرستان تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها خوبی {در این} زمینه صادر شد به همان اندازه این سد به همان اندازه بالا مقامات سیزدهم ساخته شود.


مشاور افراد خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگینی در مجلس یازدهم اظهار داشت: متأسفانه اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد معاون جدید آب، متأسفانه شبیه به بهانه های مافیای آب خشمگین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است دستوری کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور صادر شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر انرژی اجرا نمی شود.»


وی شکسته نشده داد: رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر انرژی موظفند به بهانه بازرسی های جدید اجتناب کرده اند بهانه تراشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربط جمع کردن سد مستشاری به سدهای تولید دیگری توسط مافیای آب جلوگیری کنند. نقض شده است. لطفا به نجابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی افراد جهان احترام بگذارید، با این حال مصوبات بازدید را با بیرون هیچ گونه حذفی اجرا کنید.


معاون کرمی اظهار داشت: بازرسی اداره دارایی ها آب وزارت انرژی برای روشن شدن کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه هایی کدام ممکن است وزارت انرژی نگاه به گذشته متحمل شده است، در اصل کار قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد مانند است سازماندهی پژوهشی جدید با توجه به سد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کارکنان اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند سد معشوره همراه خود سدهای تولید دیگری بهانه ای باشد برای مافیای آب برای شکسته نشده سرکوب تاریخی قبلی کدام ممکن است ما آن را تحمل نخواهیم کرد. .


را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش آرزو کرد ملاحظه ویژه به شرایط نیروهای خدماتی {در این} وزارتخانه شد.


انتهای پیام/