بحران آب در روستاهای حمیدیه. ۳۰ روستا با تانکر آبرسانی می شود


ولی الحمیدیه از آبرسانی به روستاهای تحت تاثیر تنش آبی در این شهرستان با تانکر خبر داد.

عدنان الونبور می گوید: به دلیل بحران آب در حوضه رودخانه کرخ، برای جلوگیری از کم آبی برخی از روستاهای حمیدیه که از کم آبی رنج می برند، آب تانکرها را تامین می کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۴ تانکر آبرسانی به روستاهای تحت تنش آب در منطقه گمبوه شهرستان الحمیدیه را انجام می دهند تا مردم این مناطق با مشکل تامین آب مواجه نشوند.

فرماندار شهرستان الحمیدیه گفت: حدود ۱۰ روستا در بحث آب شرب و حدود ۲۰ روستا در تامین آب مورد نیاز دام ها با مشکل مواجه هستند چرا که آب آشامیدنی سالم به طور کامل روزانه با کمک مخازن در این روستاها توزیع می شود. . درگیر تنش آبی

علوان پور ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در حوزه شهر الحمدیه و بخش های آن برای رفع مشکلات مردم در خصوص تامین آب انجام شده است. در حال حاضر بخش مرکزی و شهر الحمیدیه از آب الغدیر استفاده می کنند که آبی با کیفیت است و از رودخانه برداشت نمی شود.

فرماندار شهرستان حمیدیه گفت: در حال ساخت ۳۰ کیلومتر خط انتقال آب برای روستاهای دچار مشکل آب در منطقه گامبوآ هستیم که حدود ۲۲ کیلومتر آن اجرا شده و عملیات اجرایی این خط در حال انجام است. امیدواریم با اجرای این طرح ها مشکلات آبرسانی به روستاهای حمیدیه برای همیشه حل شود.

وی گفت: در حال حاضر روستای خالی از آب شرب در الحمیدیه نداریم و به هر نحوی روستاهای درگیر تنش آب را با کمک تانکر تامین می کنیم.