برای اولین بار خون آزمایشگاهی به انسان تزریق شد
دانشمندان انگلیسی برای اولین بار در یک آزمایش بالینی انسانی، خون تولید شده در آزمایشگاه را به بدن افراد تزریق کردند. البته مقدار تزریق در این آزمایش برای تعیین نحوه عملکرد آن در بدن و ماندگاری سلول ها کم بود.