برای تسکین علائم مالیخولیا به این مهم دست یابیدنتایج عالی تحقیق جدید آرم می دهد کدام ممکن است بازی قابل دستیابی است به کاهش برخی اجتناب کرده اند علائم مالیخولیا کمک تنبل.