برای محاسبه نرخ مشکلات در مناطق ترافیکی به سامانه «تهران من می خواهم» مراجعه کنید


برای محاسبه نرخ عوارض در مناطق تردد به سامانه مراجعه کنید

روابط نهایی معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری تهران اجتناب کرده اند ساکنان تهرانی خواست برای محاسبه سیستمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری نرخ مشکلات تردد در محدوده‌های ترافیکی مصوب ۱۴۰۱ به سامانه «تهران من می خواهم» مراجعه کنند.


به گزارش ایلنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری تهران، در اطلاعیه ای آمده است: بازدید کنندگان همراه خود برای مشاوره سامانه «تهران من می خواهم» بسته به معاینه فنی می توانید مبلغ را در ۴ واحد محاسبه کنید. اتومبیل، اقامتگاه، جهان تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات تردد.”


بر ایده این اطلاعیه، هر شهروند ممکن است همراه خود برای مشاوره معامله با اینترنتی اجتناب کرده اند این امکان استفاده تنبل: ابتدا نوع معاینه فنی خودرو را خاص کرده، سپس محل آن را خاص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعد محدوده تردد (ساختار بازدید کنندگان) هر دو مدیریت را تصمیم گیری می تنبل. “آلودگی هوا” را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تصمیم گیری میزان از محسوس قیمت هایی کدام ممکن است در ساعات بازدید کنندگان باید تیز کردن شود.


انتهای پیام/