برخی غیر از ملاحظه به مشکلات افراد سعی می کنند شخصی را همراه خود سلایق مختلف حاکمیت تطبیق دهند


برخی به جای توجه به مشکلات مردم سعی می کنند خود را با سلایق مختلف حاکمیت تطبیق دهند

مشاور سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عده ای غیر از معامله با به مشکلات افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اقامت آنها در امتحان شده هستند به همان اندازه در سلایق مختلف حاکمیت جایگاه پیدا کنند.


سهیلا جلودارزاده در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا، همراه خود ردیابی به اینکه با اشاره به امتیازات مهمی قابل مقایسه با فارکس ۴۲۰۰ تومانی، قالب حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی تنظیم زمان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات انتخاب گیری تبدیل می شود، اظهار داشت: نوآوری جدیدی در مدیریت دولتی در جاری تعیین کنید گیری است. . مقامات، «افسران دولتی ظرفیت انتخاب گیری با اشاره به امتیازات مهم را ندارند».


مشاور سابق مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به اینکه این گونه اقدامات مواردی است کدام ممکن است با بیرون در نظر گرفته شده خاص تبدیل می شود، بعدها کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند میزان تعداد زیادی را در کار ملت می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب می گیرند اجرا نکنند. آنها.” – هر کدام ممکن است شخصی اصرار به این را امتحان کنید تنبل، مجازات ها آن برای ادغام کردن جاری او تبدیل می شود.


«در لحظه غیر از اینکه به سراغ افراد برویم، به امتیازات افراد می پردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده افزایش اقامت آنها هستیم، سعی می کنیم سایتی همراه خود سلیقه های مختلف حاکمیتی تحمیل کنیم، اینطور تبدیل می شود.


گیلودرزاده شکسته نشده داد: روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی افراد انواع از حداکثر، سعی می کنید رضایت آنها را جلب کنید. وقتی اجتناب کرده اند طرف حزب انواع از حداکثر، سعی می کنید تذکر حزب سیاسی شخصی را برآورده کنید هر دو تندروها را آزار ندهید، {در این} صورت این مثال حاصل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه مورد پیش بینی به کف دست نمی آید. ما باید امتحان شده کنیم به همان اندازه رضایت مشروع افراد را کدام ممکن است همراه خود حقوق مشروع آنها منطبق است به کف دست آوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدعت بدی است کدام ممکن است که همچنان ادامه دارد.


وی تاکید کرد: در واقع ما انسان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل را برای نیازها شخصی توجیه می کنیم. برخی اشخاص حقیقی برای استقبال اجتناب کرده اند حامیان شخصی این کارها را انجام می دهند کدام ممکن است در صورت عدم ملاحظه به مجازات ها آن برای افراد مشکلات زیادی تحمیل می تنبل.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این رفتار به همان اندازه چه حد بر اشخاص حقیقی تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت آنها را افزایش می دهد، اظهار داشت: آنچه موجود است قابل مقایسه با زخم عفونی است کدام ممکن است اجزا جدیدی قابل مقایسه با زخم به آن است اضافه تبدیل می شود. تکه توسعه می یابد.


وی شکسته نشده داد: همه متوجه می شوند کدام ممکن است نارضایتی اصولاً تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است افراد تخلیه شوند.


گیلودرزاده خاطرنشان کرد: رفتارهایی کدام ممکن است پیش می آید باعث تبدیل می شود افراد در در اطراف بعدی انتخابات به هیچ شخص خاص توجهی نکنند چرا کدام ممکن است در لحظه مخالفی {وجود ندارد} کدام ممکن است او را بی ارزش مشکلات فردا بداند.


وی شکسته نشده داد: ملت ما برای تغییر نظام ما اجتناب کرده اند امپراتوری به جمهوری مشکل کشیدند، روندی را طی کردند کدام ممکن است نزدیک به ۱۰۰ سال اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای زیادی دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در حکومت جمعی امتحان شده شد. امام خمینی سالها تبعید بودند.


این مشاور سابق مجلس شورای اسلامی افزود: قرار بود افراد خودشان را اداره کنند با این حال مسائلی کدام ممکن است پیش آمده باعث تبدیل می شود تولید دیگری وارد این جهان نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند چه فایده ای دارد.


وی شکسته نشده داد: ممکن است همه وقت مشاوره ام کدام ممکن است وقتی شخص خاص کدام ممکن است تمایل دارد معاونت شود به این سمت می رسد، ببینید به همان اندازه مکان پیش گذشت است. روزی کدام ممکن است مشاور مجلس شدم ابتدا برای انتخابات اهدافی را تصمیم گیری کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رسیدن به آن است گام برداشتم. بعداً داشتم بازرسی می کردم کدام ممکن است چقدر اجتناب کرده اند این نیازها محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر که همچنان ادامه دارد. اگر دیدم باقی مانده های بیشتری موجود است، سعی {نمی کنم} به در اطراف بعدی مجلس بروم. مثلاً ممکن است در وسط هشتم مجلس شورای اسلامی دیدم کدام ممکن است کاری اجتناب کرده اند دستم برنمی آید، متعاقباً سعی نکردم وارد شوم چون تنها مشاور بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشستن روی صندلی با بیرون حضور در نیازها غیرممکن است.


انتهای پیام/