بررسی رابطه بین ۱۰۰ سال رشد اقتصادی و بازده موجودی
اعتقاد عمومی بر این است که رشد اقتصادی برای سهامداران مفید است و بین رشد اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام همبستگی مثبت وجود دارد، اما یافته جدید نشان می دهد که رابطه بین بازده واقعی سهام و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۹۰۰-۲۰۰۲ است. منفی برای ۱۶ کشور در تبیین این رابطه منفی باید گفت که رشد اقتصادی ناشی از نرخ بالاتر پس‌انداز شخصی، افزایش مشارکت نیروی کار و تغییرات تکنولوژیک است.