بروزترین tp-date بیماری عروق کرونر روده ها در این کره خاکی


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا

مناسبت ۲۴ بر مقدمه فینال آمار جهانی پایگاه جهانی «ورلدومتر» به همان اندازه صبح در لحظه ۴۹۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۷ نفر در این کره خاکی به ویروس کرونا (کووید ۱۹) مبتلا شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ نفر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند.

اجتناب کرده اند مجموع مبتلایان جهان ۴۲۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۹ نفر افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور به ضرب و شتم این بیماری شدند.

آمریکا همراه خود بیشترین انواع قربانیان در این کره خاکی، طی ۲۴ ساعت قبلی همراه خود ۱۹۱۴۲ مورد افزایش به ۸۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۳ مورد رسیده است. تاکنون منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۷۹ آمریکایی تحت تأثیر کووید ۱۹ {در این} ملت جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند.

هند همراه خود افزایش ۱۳۴۸ مورد ابتلا طی ۲۴ ساعت قبلی، در مجموع به ۴۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۹ مورد رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۵۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۹ نفر {در این} ملت جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند، پس اجتناب کرده اند آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد. تاثیر بیماری عروق کرونر روده ها.

برزیل شناخته شده به عنوان سومین ملت جهان همراه خود افزایش ۱۲۹۸۲ نفری قربانیان طی ۲۴ ساعت قبلی در مجموع ۳۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۸ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ملت تاکنون ۶۶۰۳۸۱ نفر بر تأثیر بیماری عروق کرونر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند. . بیماری قلبی.

فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه به همین ترتیب ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰، ۲۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶، ۲۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۱، ۱۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۷ هزار نفر. در این کره خاکی.

ایتالیا نیز همراه خود ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۴ مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی همراه خود ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۱ مبتلا در رتبه نهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم جهان قرار دارند.

اجتناب کرده اند تذکر انواع کشورهای بهبودیافته، آمریکا، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل به همین ترتیب همراه خود ۶۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۸، ۴۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۶ بهبودیافتگان، اول به همان اندازه سوم شدند.

جدول زیر فینال اصلاحات انواع مبتلایان، از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری عروق کرونر روده ها {در سراسر} جهان (در یک واحد ساعت قبلی) را نماد می دهد:

ویروس کرونا ،