برگزاری جشنواره سراسری «مدارس بلند مدت» در تیر ماه


برگزاری جشنواره ملی «مدارس آینده» در تیر ماه

معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت گروه نوسازی، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس ملت ذکر شد اولین مناسبت سراسری «مدارس بلند مدت» همراه خود محوریت موقعیت فناوری­‌های نو در فضاهای آموزشی، تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی تیرماه امسال برگزار می‌شود.


به گزارش ایلنا، «داریوش ورناصری»، معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت گروه نوسازی مدارس ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر اجرایی نخستین مناسبت سراسری «مدارس بلند مدت» همراه خود گفتن این مطلب ذکر شد: این مناسبت تیرماه امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بر مبنای نیازها سند دگردیسی بنیادین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم زیرنظام «تهیه کنید منطقه، از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری» برگزار می‌شود.


وی همراه خود ردیابی به رشد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت اصلاحات جهان ذکر شد: این اصلاحات در تمام جوانب اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تاثیر می‌گذارند. اجتناب کرده اند این رو نظام آموزشی کدام ممکن است می‌بایست اطلاعات آموزان را به اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد‌های اجباری برای مشارکت کارآمد در درجامعه فردا مجهز تنبل، ضرورتاً بایستی بلند مدت مدار باشد به همان اندازه اثربخشی شخصی را محافظت تنبل.


ورناصری همراه خود دقیق اینکه مناسبت «مدارس بلند مدت» در ۲ بخش تنظیم کالبدی فضاهای آموزشی بلند مدت، از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری­های آموزشی(ناخوشایند افزار/ دردسرساز افزار) در مدارس بلند مدت برگزار می‌شود، افزود: نمایشگاهی اجتناب کرده اند ساختار‌های برگزیده نیز در بخش جنبی دایر می تواند.


وی خاطرنشان کرد: موضوعات این مناسبت در قالب ۲ بخش یادشده فوق العاده متنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌مندان می‌توانند جهت کسب دانش تا حد زیادی به پرتال گروه نوسازی، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس ملت مراجعه کنند.


ورناصری همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند مشارکت بنیاد برکت در دانشگاه‌سازی ذکر شد: ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بنیاد برکت در تامین فضای آموزشی به طور قابل توجهی در مناطق محروم‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ قابلیت حال در ارتقای استاندارد طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ مدارس اجتناب کرده اند زمینه‌های تعیین کنید‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مشترک این مناسبت است.


معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت گروه نوسازی، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس ملت همراه خود ردیابی به اینکه اجرایی نمودن نیازها مانترا سال اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها برگزاری این مناسبت است، تصریح کرد: بنیاد برکت اجتناب کرده اند ساختار‌های برگزیده در قالب اعطای تسهیلات حمایت می‌تنبل به همان اندازه زمینه تجاری سازی آنها نیز فراهم شود.


ورناصری اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اطلاعات بنیان، مهندسان مشاور امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، مدرسین، دانشجویان، محققان دعوت کرد ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم های شخصی را اجتناب کرده اند ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۰ خردادماه به دبیرخانه کنفرانس به رسیدگی تهران، جاده شریعتی، بهتر اجتناب کرده اند پل رومی، جاده شهید موسیوند، کوچه شهید لطیفی، گروه نوسازی، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس ملت، معاونت فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت، محل کار فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات کشتی کنند.


انتهای پیام/